Inštitút pre verejné otázky

Inštitút pre verejné otázky

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

Poslanie
K cieľom Inštitútu patrí:

analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti
prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy, aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy
vypracovávať odborné stanoviská k závažným problémom, poskytovať konzultácie organizáciám i jednotlivcom v oblastiach zodpovedajúcich programovým prioritám Inštitútu
organizovať semináre, konferencie, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, dielne a školenia
stimulovať aktívny prístup občanov k verejným záležitostiam
združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou v najrôznejších oblastiach verejnej politiky, vytvárať podmienky pre ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu
venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti
prispievať k zvyšovaniu odbornosti a k výchove mladých odborníkov.

Zakladatelia: Martin Bútora, Zora Bútorová, František Šebej, Grigorij Mesežnikov, Péter Hunčík, Oľga Gyárfášová, Vladimír Krivý, Ivan Mikloš

Správna rada: Grigorij Mesežnikov (predseda), Martin Bútora, Ingrid Brocková, Oľga Gyárfášová, Péter Hunčík, Vladimír Krivý, Katarína Mathernová

Čestný prezident: Martin Bútora

Prezident: Grigorij Mesežnikov

Definícia organizácie
Inštitút pre verejné otázky je nezávislým centrom analýzy otázok verejnej politiky vo viacerých oblastiach. Je základňou výskumných a publikačných aktivít, zveľaďujúcou odborný potenciál krajiny. Generuje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy
a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí. Spoločným menovateľom aktivít IVO je presvedčenie o nevyhnutnosti precízneho formulovania ideí a nestranícky prístup.

Zverejňovaním svojich výskumných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi, vrátane štátnych orgánov, vypracúva
odporúčania smerujúce k udržaniu reformných úsilí a presadzovaniu demokratických hodnôt, usiluje sa prispieť k pozitívnym zmenám v celkovom vývoji krajiny. Identifikuje prioritné problémy, skúma ťažiskové trendy v príslušných oblastiach. Usiluje sa o praktickú implementáciu vlastnej expertízy na úrovni legislatívnej a výkonnej moci a o jej sprostredkovanie odbornej a širšej verejnosti.

Práca IVO vyplýva z presvedčenia o potrebe informovania širokej verejnosti o dôležitých súvislostiach vývoja spoločnosti, aby sa mohla zapojiť do verejnej rozpravy a stať sa rovnoprávnym účastníkom dialógu.

Prednášajúci

Prednášky