O nás

 

Partnerstvo za občianske vzdelávanie (POV) je neformálne združenie odborníkov a organizácii, ktoré samostatne i spoločne poskytujú rozličné vzdelávacie programy pre mladých ľudí a vyučujúcich predovšetkým v oblasti občianskej výchovy a dejepisu, etiky a náboženstva.

Partnerstvo vzniklo v roku 2017 z iniciatívy Nadácie Konrada Adenauera a jeho neformálnymi členmi sú Centrum pre európsku politiku (CEP), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Kolégium Antona Neuwirtha, OZ Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára (NTPT).

Cieľom aktivít POV je podpora a kultivácia občianskeho vzdelávania, ako aj sprostredkovanie informácii a poznatkov o dianí na Slovensku, v Európskej únii a vo svete, ktoré poskytnú mladým ľuďom dobrý základ pre tvorbu ich občianskych a ľudských postojov a angažovanosť pre spoločné dobro.

Partneri

 

 

 

 

Sloboda, spravodlivosť a solidarita sú hlavnými zásadami práce Nadácie Konrada Adenauera (KAS). KAS je politická nadácia blízka Kresťansko-demokratickej únii Nemecka (CDU). Naše aktivity v oblasti európskej a medzinárodnej spolupráce majú prispieť k tomu, aby ľudia mohli žiť ako svojprávne osoby v slobode a dôstojnosti.

 

 

 

 

 

V Centre pre európsku politiku sa dlhodobo venujeme spoznávaniu integračného procesu v Európe, posilneniu aktívneho občianstva a predchádzaniu radikalizmu mladých ľudí. Projekty realizujeme na Slovensku, v Bosne a Hercegovine (od 2004), na Ukrajine (od 2008) a v Českej republike (2011).

 

 

 

 

 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990. Cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

 

 

 

 

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie.

 

Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

 

 

 

 

 

Kolégium Antona Neuwirtha vzniklo v roku 2009 ako nezávislá vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. Víziou Kolégia Antona Neuwirtha sú stovky mužov a žien pôsobiacich v rôznych oblastiach verejného života na Slovensku a v Európe, ktorí budú svojím zdravým rozumom a cnostným životom vydávať svedectvo Pravde, Dobru a Kráse.

 

Občianske združenie Nenápadní hrdinovia je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb. Medzi jeho ciele patrí spracovávanie a šírenie informácií o období neslobody na Slovensku i vo svete, vzdelávacia a vydavateľská činnosť, ochrana národného kultúrneho dedičstva, podpora a pomoc sociálne odkázaným obetiam komunistického režimu a ich rodinných príslušníkov, či podpora myšlienky vzniku “múzea zločinov komunizmu” na Slovensku.

Hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. RC SPFA sú dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chcú aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.

 

Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára už vyše dvadsať rokov organizuje na Slovensku školenia, semináre a konferencie na rôzne témy, ktorých spoločnou črtou je budovanie a posilňovanie demokracie v duchu kresťanských a morálnych hodnôt.

 

Vznik a princípy

 

Východiská pre spoločné porozumenie mimovládnych organizácií poskytujúcich občianske vzdelávanie na Slovensku

Myšlienka spolupráce mimovládnych organizácií pri poskytovaní občianskeho vzdelávania na Slovensku sa zrodila počas seminára v talianskej Cadenabbii 12-16.10.2017, ktorý zorganizovala Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave. Účastníkmi seminára boli predstavitelia nasledovných mimovládnych organizácií: Centrum pre európsku politiku (CEP), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Kolégium Antona Neuwirtha, Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára (NTPT).

Účastníci seminára pri diskusii o tzv. cestovnej mape aktivít pre občianske vzdelávanie mladých na Slovensku dospeli k spoločným formuláciám o tom, čo je občianske vzdelávanie, aké sú základné princípy, ktorých sa pri jeho realizácii pridržiavame a presadzujeme ich, aké sú jeho ciele a akú podobu má mať spolupráca inštitúcií zainteresovaných v jeho rozvoji.

Výstupom diskusie bolo aj vytvorenie spoločnej neformálnej skupiny organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú občianskemu vzdelávaniu. Skupina, ktorá sa sformovala na seminári, sa aj po ukončení seminára v Cadenabbii, plánuje pravidelne stretávať, vymieňať si informácie, skúsenosti a podnety ku kultivovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku. Skupina bude vydávať občasné spoločné vyhlásenia, hlavne pri príležitostí výročí, ktoré súvisia s angažovanosťou občanov pri presadzovaní hodnôt demokracie alebo iných príležitostiach, ktoré umožnia upozorniť odbornú verejnosť (hlavne učiteľov a vychovávateľov) ako aj laickú verejnosť na dôležité momenty pri obrane a rozvoji demokratických hodnôt a občianskeho vzdelávania, ktoré s nimi súvisí.

Po prednáškach slovenských a nemeckých prezentujúcich a následných diskusiách o porozumení občianskeho vzdelávania a princípoch, ku ktorým sa má hlásiť, došlo k zhode v definovaní základného rámca pre spoluprácu pri poskytovaní občianskeho vzdelávania. Základný rámec považujeme za určitý minimálny štandard, ku ktorému sa hlásia všetci účastníci seminára. Nazdávame sa, že tento rámec je zásadným predpokladom pre akékoľvek spoločné úsilia v záujme kultivovať a rozvíjať občianske vzdelávanie na Slovensku v súčasnosti ako aj v budúcnosti.

Občianske vzdelávanie je sústava aktivít vychádzajúca z hodnôt slobody a demokracie, rozvíjajúca kritické myslenie a angažovanosť v duchu ľudských práv a právneho štátu.

Občianske vzdelávanie musí vychádzať z týchto štyroch princípov:

 • Zákaz indoktrinácie (vo vzdelávaní neodovzdávame presvedčenie alebo ideológiu, ale vedieme učiacich sa k zrelosti, tak, aby sa dokázali rozhodovať sami);
 • Kritický prístup (overovať fakty aj zdroje informácií. Vyjadrenia k téme musia byť prezentované kriticky. Kontroverzné javy sa majú podávať komplexne a o témach, ktoré sú vnímané ako kontroverzné sa má vyučovať ako o kontroverzných);
 • Adresnosť (orientácia na cieľovú skupinu);
 • Rôznorodosť aktérov realizujúcich občianske vzdelávanie („architektúru“ občianskeho vzdelávania má tvoriť pluralita v podobe rôznorodých poskytovateľov občianskeho vzdelávania, ako aj v podobe prístupov a foriem jeho realizácie, nemá to byť jedna centralizovaná inštitúcia).
  Cieľmi občianskeho vzdelávania má byť rovnako u mládeže ako aj dospelých nie len nadobudnúť vedomosti, ale kultivovať občiansku vyspelosť/zrelosť , teda realizovať triádu:

Poznať – Zhodnotiť – Konať

Rovnako dôležitú pozornosť teda musíme venovať aktivitám a programom s cieľom

 1. rozvíjať kritické myslenie,
 2. kultivovať hodnoty slobody a demokracie a občianskej zodpovednosti,
 3. rozvíjať praktické spôsobilosti, ktoré sa prejavujú v podobe vlastnej verejnej angažovanosti (aktivizme, občianskom aj politickom konaní).

Pri tvorbe a rozvoji občianskeho vzdelávania na Slovensku by mali navrhované koncepcie vychádzať z „evidence based“ prístupu, teda navrhované opatrenia sa majú odvolávať na ukazovatele a údaje z podložených výskumných, analytických a monitorujúcich štúdií, ktoré sa pravidelne opakujú. Preto je podstatné, aby partnermi pre diskusiu boli aj inštitucionálni partneri, ktorí sa dlhodobo venujú analytickým a strategickým výskumom a hodnoteniu otázok, ktoré súvisia s uplatňovaním a rozvíjaním občianskeho vzdelávania na Slovensku.

Účastníci seminára vysoko hodnotili profesionálnu pomoc pri príprave, organizačnom zabezpečení a zabezpečení nemeckých lektorov zo strany Nadácie Konrada Adenauera. Oceňujú skúsenosti nemeckých partnerov v tejto oblasti a aj do budúcnosti hľadajú možnosti pre užšiu výmenu skúseností, metodických postupov, programov, systémov hodnotenia a kritickú reflexiu, ktorú môže priniesť táto medzinárodná skúsenosť.

Kontakt

Mária Gajdošová
kontaktná osoba pre informácie o prednáškach a žiadosti o prednášky

prednasky@obcianskevzdelavanie.sk

Gabriela Tibenská
kontaktná osoba pre informácie o video-rozhovoroch a prednáškach

gabriela.tibenska@kas.de

 

Kontaktujte nás


  * povinné pole