Marek Degro

Vzdelanie
2004 – 2009
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach,
odbor: Financie, Bankovníctvo, Investície
Titul: Ing.

Pracovné skúsenosti
od 11/2011 Nadácia Antona Tunegu, Šulekova 2, 811 01 Bratislava
Správca nadácie
Riadenie neziskovej organizácie, tvorba strategických plánov, realizácia
školení, tréningových podujatí a medzinárodných konferencií, komunikácia
s partenrskými organizáciami, štátnimi orgánmi, publikovanie článkov, vedenie školení.

10/2010 – 5/2011 Národná rada Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
Asistent poslanca NRSR, výbor pre financie a rozpočet
Zabezpečenie chodu kancelárie poslanca, organizácia stretnutí, príprava
odborných podkladov pre výbor pre financie a rozpočet,

2/2009 – 10/2010 AT&T Slovakia, Letná 45, 040 01, Košice
Procesný inžinier
Zodpovedný za tvorbu a správnosť objednávok, tvorba potrebných
dokumentov, priama komunikácia so systémovými architektmi, virtuálne
porady priamo s americkými kolegami, pôsobenie v medzinárodnom tíme.

7/2007 – 8/2007 US Steel Košice s.r.o., 044 54, Košice
Stážista na oddelení ľudských zdrojov
Letná odborná stáž, práca na Kirkpatrickovom modeli efektívneho oceňovania
nákladov vynaložených na školenia a ROI, analýza porovnania podmienok
zamestnancov v US a SR, práca s PWC Paywell a HR Benchmarking,
záverečná prezentácia projektov pred viceprezidentom pre HR.

Odborné aktivity
5/2011 – 5/2015 Kresťanskodemokratická mládež, Bajkalská 25, 821 01, Bratislava
Predseda organizácie
Vedenie mládežníckej organizácie s celoslovenskou členskou základňou
a Euróskou pôsobnosťou. Tvorba mládežníckej politiky, spolupráca s RMS,
Iuventou, Intendou atď.

3/2007 – 8/2010 IAESTE Slovakia, Letná 9, 040 01, Košice
Projektový koordinátor
Hlavný koordinátor najväčšieho veľtrhu práce pre študentov v Košiciach,
priama komunikácia so zamestnávateľmi, študentmi, dodávateľmi.
Koordinátor letného výmenného programu pre zahraničných študentov.

Ďalšie vzdelávanie
13-15.4.2011 FranklinCovey – 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, Bratislava, /bez certifikátu/

19-21.5.2011 Robert Schuman Institute – Negotiation Training, Budapešť, Maďarsko

29.6-2.7.2011 Robert Schuman Institute – Debating Training, Budapešť, Maďarsko

21.9-25.9.2011 European Youth Forum – Seminár o ineraktívnej komunikácii, Malaga, Španielsko

13.8.-25.8.2013 INEX: Mládežnícky camp na rekonštrukciu velerybej farmy na mládežnícke

stredisko, Laugarás, Island

10. – 11. 2013 Centre for Notrh American Studies: Politické kampane v kontexte USA, Univerzita

Komenského, Bratislava

7.-11.12.2014 Stáž v centrále nadácie Konráda Adenauera, Berlín, Nemecko