INEKO

INEKO

Poslanie
Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

Čo presadzujeme
Znižovanie deficitu a dlhu verejných financií na dlhodobo udržateľnú úroveň, zostavenie databázy konsolidačných opatrení, zostavenie vzdelávacej počítačovej hry na konsolidáciu verejného dlhu.
Odmietanie netransparentných PPP projektov ktoré sú predražené a vytvárajú skryté dlhy (dva veľké projekty boli v roku 2010 zastavené).
Podpora súťaže a vstupu súkromného vlastníctva do štátom kontrolovaných sektorov ako napríklad banky, telekomunikácie, energetika alebo zdravotníctvo súčasne so zavedením nezávislej a kompetentnej regulácie.
Meranie a zverejňovanie kvality a efektívnosti poskytovateľov verejných služieb, napríklad škôl, nemocníc, súdov, polície, samospráv, atď. INEKO je autorom na Slovensku prvých rebríčkov základných a stredných škôl podľa výsledkov žiakov, rebríčkov obcí a VÚC podľa ich finančného zdravia ako aj portálu hodnotiaceho kvalitu a efektívnosť nemocníc. INEKO tiež spolu s TIS v roku 2012 (a neskôr aj v roku 2014) ako prvé poukázalo na nízku súťaživosť vo verejnom obstarávaní nemocníc.
Odmietanie a odhaľovanie populizmu, t.j. populárnych avšak škodlivých alebo nesplniteľných sľubov (projekt realizovaný v rokoch 2006 až 2010).
Zavedenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám (od roku 2000).
Zverejňovanie zmlúv vo verejnej správe (od roku 2011).
Reforma trhu práce z roku 2003 ktorá zásadným spôsobom spružnila pracovnoprávne vzťahy. INEKO a CPHR sa významne podieľali na príprave reformy.
Zníženie sociálnych a zdravotných odvodov pre ľudí s nízkym príjmom, napríklad podľa vzoru nemeckých mini- a midijobs (zníženie zdravotných odvodov bolo zavedené od roku 2015).
Posilnenie súbehu príjmu a sociálnych dávok tak, aby sa viac oplatilo pracovať (od roku 2015).
Zavádzanie druhého dôchodkového piliera (od roku 2005, INEKO sa priamo podieľalo na zostavení regulačného rámca) a posilnenie zásluhovosti v prvom pilieri (od roku 2004).
Informovanie všetkých dospelých občanov o výške ich budúceho dôchodku (pozri aj konkrétny návrh), zostavenie verejnej kalkulačky na výpočet dôchodku.
Odstraňovanie výnimiek v daňovom a odvodovom systéme, presun daňovej záťaže z priamych na nepriame a majetkové dane.
Zvyšovanie transparentnosti o poberateľoch sociálnych dávok a dotácií ako aj o tom, kto aké platí dane.
Zavedenie regulovanej spoluúčasti v zdravotníctve s ochrannými stropmi pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Referencovanie cien liekov vo vzťahu k cenám v štátoch EÚ s najnižšími cenami tak, aby nedochádzalo k ich predražovaniu (zavedené od roku 2009).
Zostavenie a zverejnenie databázy liekov s možnosťou vyhľadať náhradné lieky a kontraindikácie.
Odmietanie vyvlastňovania súkromných zdravotných poisťovní.

Prednášajúci

Prednášky