Tlačová správa: Demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania

Mimovládne organizácie požadujú systémové riešenia pre skvalitnenie občianskeho vzdelávania na Slovensku

Bratislava, 24. októbra 2019 – Slovensko aj svet čelí rizikám úpadku kvality demokracie, nárastu populizmu, sociálnej a nacionálnej demagógie ako aj šíreniu lživých tvrdení v médiách. Jedným z prostriedkov obrany demokracie je kvalitnejšie občianske vzdelávanie, lebo demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania. Skupina mimovládnych organizácií združených v Partnerstve za občianske vzdelávanie preto pripravila návrh na systémové zmeny. Požadujú skvalitniť a prípadne aj rozšíriť občianske vzdelávanie najmä v posledných ročníkoch základných škôl a na stredných odborných školách, ako aj zlepšiť vzdelávanie a prípravu učiteľov občianskej náuky. Pri vyučovaní odporúčajú klásť dôraz aj na vzdelávanie o moderných dejinách Slovenska a o súčasnom spoločenskom vývoji. V rámci dotačných schém rôznych orgánov verejnej správy by sa mala zásadne posilniť transparentnosť, finančná kapacita ako aj pluralita grantových systémov pre neformálne vzdelávanie. Mimovládne organizácie tiež odporúčajú, aby štátne orgány pravidelne zisťovali, aké sú názory a postoje mladých ľudí na kľúčové témy a získané údaje zverejňovali v ročných správach o stave občianskej spoločnosti.

Partnerstvo za občianske vzdelávanie (www.obcianskevzdelavanie.sk) tvoria Centrum pre európsku politiku / CEP, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy / INEKO, Inštitút pre verejné otázky / IVO, Kolégiom Antona Neuwirtha / KAN, o.z. Nenápadní hrdinovia, Nadácia Antona Tunegu / NAT a Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku / RC SFPA.

Uvedené mimovládne organizácie už niekoľko rokov spolupracujú pri organizovaní vzdelávacích aktivít z oblasti občianskej náuky a dejepisu pre žiakov a študentov stredných škôl. V rámci spoločného projektu uskutočnili v r. 2018 33 podujatí na 26 školách, prevažne gymnáziách, ale aj na stredných odborných školách. V roku 2019 od januára do októbra zrealizovali 31 podujatí na 21 školách. Popri tom partnerské organizácie uskutočnili desiatky samostatných vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí. Cieľom týchto aktivít je prispieť k zlepšeniu úrovne poznania mladých ľudí a podporovať u nich zmysel pre spoločné dobro a občiansku angažovanosť. Myšlienka spolupráce týchto mimovládnych organizácií sa skonkretizovala a rozvíjala v Bratislave a tiež počas zahraničných medzinárodných seminárov, ktoré zorganizovalo zastúpenie Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave.

Partnerstvo za občianske vzdelávanie svojimi aktivitami podporuje vyučovanie občianskej náuky a učiteľov v ich zodpovednej práci. Zdôrazňuje dôležitosť výchovy k uvedomelému aktívnemu občianstvu a obracia sa na politikov a kompetentné osoby, aby občianske vzdelávanie predovšetkým mladých ľudí postavili do centra svojho záujmu a podporili ho konkrétnymi opatreniami. Demokracia nemôže fungovať bez demokraticky zmýšľajúcich občanov a politikov, ktorí dodržujú demokratické pravidlá. Fungujúca demokracia prispieva k zlepšovaniu kvality života a jej inštitúcie môžu zabrániť zneužívaniu moci, ktorého sme, žiaľ, v súčasnosti svedkami.

Skupina mimovládnych organizácií si hlboko váži prácu učiteľov a všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov v školstve. Vypracovala dokument, v ktorom sa podrobnejšie zaoberá občianskym vzdelávaním a je si vedomá, že práve učitelia a riaditelia škôl potrebujú zo strany štátu, rodičov a verejnosti väčšiu podporu. Vo svojej snahe pomôcť a podporiť učiteľov ponúka konkrétnu spoluprácu školám vo forme vzdelávacích aktivít pre žiakov a učiteľov. Spolu s učiteľmi a ďalšími odborníkmi chce mapovať stále sa meniacu situáciu a hľadať čo najlepšie možnosti ako odpovedať  aktuálnym obsahom i metódami výučby na výzvy spoločnosti zvlášť pri vyučovaní občianskej náuky a dejepisu na stredných školách.

Kontaktné osoby: Peter Goliaš (golias@ineko.sk), Grigorij Mesežnikov (meseznikov@gmail.com), Michal Považan (povazan@gmail.com)